Odborné poradenstvo v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

F - RISK GROUP, s.r.o.

 

je spoločnosťou pôsobiacou od roku 1999 v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, výchovnej a vzdelávacej činnosti v súvisiacich oblastiach. Ponúkané služby sú zabezpečované odborníkmi a špecialistami z daného odboru k spokojnosti odberateľa. 

Spoločnosť ponúka služby v oblastiach ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, výchovy a vzdelávania, ktoré garantuje zmluvným vzťahom vychádzajúcim z Obchodného zákonníka, ktorý presne špecifikuje priebeh činností a zodpovednosť dodávateľa.

Členovia spoločnosti sú odborne spôsobilé osoby a sú držiteľmi príslušných kvalifikačných osvedčení, ktorých nutnosť je podmienená príslušnými legislatívnymi požiadavkami.

Ponuka zabezpečovania ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci rieši komplexný systém realizácie činností v oblastiach:

 

1.   politiky bezpečnosti

2.   ustanovených povinností

3.   zmluvných vzťahov

4.   personálneho obsadenia

5.   materiálno-technického zabezpečenia

 

Organizácia a výkon služieb v oblasti OPP a BOZP je zabezpečovaný podľa zákona NR SR č. 314/2001 Z .z. o ochrane pred požiarmi a  zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Dodávateľ zabezpečí pravidelnú informovanosť vedenia spoločnosti :

 Vyčlenené pracoviská F-RISK GROUP, s.r.o. sú regionálnym centrom, z ktorého sú vykonávané zmluvné činnosti s perimetrom viacerých krajov s pôsobnosťou v rámci celého Slovenska.